ข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2562
# รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2561
# รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2561
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน (หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
# ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)ของทางราชการ
# ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ภ.๘
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2561
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักหัวหน้า(สภ.เสวียด)
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2560
# แบบฟอร์มสรุป การตรวจสอบสถานประกอบการ(เต็นท์รถ)หรือบุคคลที่รับจำนำรถ
# คู่มือ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
# ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเก็บกู้วัตถุระเบิด
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เวียงสระ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บางมะเดื่อ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนอาคารที่พักอาศัยแฟลต สภ.ท่าฉาง
# ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฯโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60
# ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60