รองผู้บังคับการ (สฎ.2)

พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี